ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ทำเนียบบุคลากร


จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนุบสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
บทที่ 1 แนวคิดการทำงาน download

 • ขอบเขตการดำเนินงาน
 • พื้นที่การทำงาน
 • บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
 • การบริหารจัดการ
 • ระบบสนับสนุน (Supporting System)
 • ขนาดของประชากรในพื้นที่รับผิดชอบตามระดับของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • เป้าหมาย
 • การพัฒนาบุคลากร
 • เงื่อนไขที่สำคัญแและปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บทที่ 2 กลไกการบริหารงานและสนับสนุนดำเนินงาน download

 • กลไกบริหารและสนับสนุนการดำเนินงานนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- คณะทำงานติดตามและสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- คณะกรรมการเร่งรัดการดำเนินการตามนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • การสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- การบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- การจัดการด้านกำลังคน
- การจัดการด้านการเงินการคลัง
- การจัดการด้านข้อมูลและการวางแผน
- การสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย (CUP)
- บทบาทและการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
- บทบาทและการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
- บทบาทและการสนับสนุนจากเขตตรวจราชการ
บทที่ 3 ภารกิจหลักของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล download

 • เด็ก
 • วัยรุ่น
 • สตรี
 • ผู้พิการ
 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้ป่วยจิตเวช
 • ผู้ติดยาเสพติด
 • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • การจัดบริการสุขภาพช่องปาก
กรณีตัวอย่าง
1. การจัดสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
2. การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
3. เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ตำบลเมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
4. เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน อำเภอเชียงกราน จังหวัดน่าน
5. แม่ลูกฟันดีที่ชุมชนหนองตาเข้ม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
6. กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่ชมรมผู้สูงอายุ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
7. การจัดทำข้อตกลงเพื่อสุขภาพช่องปากดี ที่หมู่บ้านผักกาดหญ้า อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ขอบเขตบริการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค
 • ขอบเขตบริการการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ
- วัณโรค
- โรคติดต่อนำโดยแมลง
- กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป
1. โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
2. โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
- โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- ขอบเขตการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ภารกิจเสริมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล download

 • ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ด้านการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • การป้องกันโรคที่เกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย
 • การปรับพฤติกรรมสุขภาพ (การคุ้มครองผู้บริโภค)
ภาคผนวก download

แนวคิดการทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • แนวคิดงานบริการเชิงรุกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • ชุดบริการเชิงรุกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • รูปแบบการทำงานเชิงรุกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • แนวคิดการเชื่อมโยงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับโรงพยาบาลแม่ข่าย
 • แนวคิดการบริการอย่างต่อเนื่องและสามารถให้คำปรึกษากับผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง
 • การเยี่ยมบ้าน ดูแลสุขภาพที่บ้านและการใช้บ้านเป็นเรือนผู้ป่วยของทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • แนวทางการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • รูปแบบการแก้ปัญหาสุขภาพตามบริบทของพื้นที่ที่แตกต่างกันขอบเขตการดำเนินงานใน รพ.สต.
ที่มา http://hph.moph.go.th/?modules=Books&action=ListViewBooks&id=5&type=1